28 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành điện

Dưới đây là tổng hợp 28 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành điện hay được sử dụng, bạn tham khảo nhé

1. Current /’kʌrənt/ : dòng điện direct current [ DC ] : dòng điện một chiều alternative current [AC] : dòng điện xoay chiều
2. Battery /’bætəri/ : bình điện , ác quy
3. Generator /’dʤenəreitə/ : máy phát điện
4. Intensity /in’tensiti/ : cường độ 5. Resistance /ri’zistəns/ : điện trở
6. Resistivity /,rizis’tiviti/ : điện trở suất
7. Impedance /im’pi:dəns/ : trở kháng
8. Conductance /kən’dʌktəns/ : độ dẫn (n) electrical conductivity : tính dẫn điện
9. Circuit /’sə:kit/ : mạch điện short circuit : ngắn mạch
10. Conduit /’kɔndit/ ống bọc (để đi dây) conduit box : hộp nối bọc
11. Fuse /fju:z/ : cầu chì cartridge fuse /’kɑ:tridʤ fju:z/ : cầu chì ống
12. Disconnector : cầu dao 13. Isolator switch : cầu dao lớn
14. Cb = circuit breaker : ngắt điện tự động
15. Db = distribution board /,distri’bju:ʃn bɔ:d/ : tủ điện mdb = main distribution board /mein ,distri’bju:ʃn bɔ:d/ : tủ điện chính
16. Electricity meter : đồng hồ điện
17. Jack /dʤæk/ : đầu cắm theo từ điển oxford . Theo từ điển xây dựng và từ điển webster thì nghĩa là ổ cắm
18.series circuit /’siəri:z ‘sə:kit/ : mạch nối tiếp parallel circuit /’pærəlel ‘sə:kit/ : mạch song song
19. Light /lait/ : ánh sáng , đèn 20. Lamp /læmp/ : đèn
21. Fixture /’fikstʃə/ : bộ đèn
22. Fluorescent light /fluorescent/ : đèn huỳnh quang ánh sáng trắng
23. Sodium light = sodium vapour lamp /’soudjəm ‘veipə/ : đèn natri cao áp , ánh sáng vàng cam
24. Recessed fixture /ri’ses/ : đèn âm trần
25. Emergency light /i’mə:dʤensi/ : đèn khẩn cấp , tự động sáng khi cúp điện
26. Halogen bulb /kwɔ:ts ‘hæloudʤen bʌlb/ : đèn halogen
27. Incandescent daylight lamb /incandescent/ : đèn có ánh sáng trắng ( loại dây tóc vì tỏa nhiệt rất nóng )
28 . Neon light /’ni:ən/ : đèn nê ông punching: lá thép đã được dập định hình.

3455 Total Views 1 Views Today

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Email
Print